خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۳ اسد ۱۴۰۲

نماینده گان کشور های پاکستان، هند، قطر و روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل از اوضاع بد بشری در افغانستان و نیز نا امنی غذایی در این کشور نگرانی می کنند.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد میگوید که ۳۷ درصد نوزادان در افغانسان از شیر مادر تغذیه نمی شوند.