صحت

یونیسف: ۳۷ درصد نوزادان در افغانسان از شیر مادر تغذیه نمی‌شوند

پزشکان در شفاخانه بامیان از افزایش کودکان مبتلا به سوتغذی خبر می‌دهند

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد میگوید که ۳۷ درصد نوزادان در افغانسان از شیر مادر تغذیه نمی شوند.

این نهاد در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، بر ادامه کار کارمندان زن در بخش تغذیه و صحت در افغانستان تاکید می کند و به این باور است که بدون همکاری کارمندان زن، کودکان و زنان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی نخواهند داشت.

از سویی‌هم، برخی از مادران میگویند که به دلیل فقر و گرسنگی شیر کافی برای کودکان شان ندارند و این کودکان به بیماری سوء تغذی گرفتار شده اند.

هفتم آگست برابر است با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد به پیشواز از این هفته، شیر مادر را به سلامت کودکان مهم می خواند و آمار میدهد که تنها ۶۷ درصد کودکان در افغانستان از شیر مادر استفاده می کنند.

این نهاد می گوید که بدون کارمندان زن، ارائه خدمات صحی به زنان و کودکان در افغانستان دشوار است.

نرگس، باشنده کابل، به دلیل فقر و گرسنگی توان تامین شیر به کودک اش را ندارد. این بانو میگوید که غذای کافی برای خوردن ندارد و بسیاری اوقات گرسنه می خوابد. اکنون کودک بانو نرگس به سوء تغذی مبتلا شده است.

مانند کودک بانو نرگس، صدها کودک دیگر نیز به بیماری سوء تغذی مبتلا شده است.

برخی از مادران که در این جا، کودکان شان به سوء تغذی مبتلا شده اند، می گویند که در وضعیت بدی اقتصادی بسر می برند.

پیش از این، پشتیبانی از کودکان ملل متحد گزارش داده است که ۸۷۵ هزار کودک در افغانستان با تهدید شدید سوء تغذی روبرو اند و اگر از این کودکان پشتیبانی مالی نشود، جان‌های شان را از دست خواهند داد.