خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۱۳ سرطان ۱۴۰۲

بانک توسعه‌ی آسیایی گزارش داده است که زنان افغانستان در پایین‌ترین سطح سواد در جهان قرار دارند.

بانک توسعه‌ی آسیایی در گزارشی سطح سواد بانوان را در کشورهای آسیایی بررسی کرده است.

یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که زنان در افغانستان از لحاظ سطح سواد در وضعیت بدی قرار دارند.