بازرگانی

هنگ؛ جایگزین کوکنار در هلمند

نورالله باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند است که در یک جریب زمین گیاه هنگ کشت کرده است.

او می گوید که برای کشت نبات هنگ نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی سرمایه‌گذاری کرده و امیدوار است که درآمدش پس از برداشت حاصل زمین چند برابر شود.

نورالله؛ کشاورز در هلمند در این باره گفت: «وقتی به حاصل برسد مثل کچالو بخش‌های باریک ریشه از آن جدا می‌شود. در نیش اول مثل نخود محکم می‌باشد، در نیش دوم  و سوم باریک می‌شود.»

گیاه هنگ چهار سال پیش توسط محمد نذیر که باشنده ولسوالی گرشک است از تاجکیستان به هلمند آورده شد.

او اکنون پس از چهار سال گردآوری حاصل این گیاه را آغاز کرده است.

گردآوری شیره هنگ یک کار حساس است. افرادی که این کار را می کنند، در بدل گردآوری هر کیلوگرام شیره هنگ، ۲۵ دالر می‌گیرند.

جمعه خان، باشنده هلمند می‌گوید: «برای کار از میدان وردک دو نفر کارگر خواسته‌ام، قیمت هر نفر کارگر از ۶ تا ۸ هزار نهال کرده می‌تواند.»

کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند که آب و هوای هلمند در جنوب کشور برای کشت هنگ مناسب است و کشاورزان می‌توانند با کشت این گیاه در یک جریب زمین تا ۳ میلیون افغانی درآمد درآمد داشته باشند.

به گفته آنان، هنگ برای رسیدن به حاصل چهار سال نیاز دارد و پس از آن تا ۳۰ سال می‌توان حاصلان آن را به دست آورد.

با این حال، مقام‌های طالبان در هلمند می‌گویند کشت هنگ بدیل مناسبی برای کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی و دیگر بخش‌های کشور است.

کشت هنگ در سال‌های گذشته در برخی از ولایت‌های شمال کشور رواج یافت.

کشاورزان در بخش‌های جنوب کشور می‌گویند امیدوار هستند بتوانند این گیاه را در بخش‌های دیگر کشور نیز کشت کنند. 

به گفته کشاورزان این گیاه از طبابت و صنعت به گونه گسترده کار گرفته می‌شود.