افغانستان

مرکز گفتگو و ترقی-ژنو و دانشگاه آکدنیز: طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی ندارند

مرکز گفتگو و ترقی-ژنو و دانشگاه آکدنیز گفتمانی را زیر عنوان « گفتمان ملی، نقش جامعه مدنی، زنان و آینده در شهر آنتالیایی ترکیه برگذار کرد. برگذار کننده گان این نشست می گویند در این نشست شماری از اعضای جامعه مدنی، شخصیت های سیاسی، روشنفکران و خبرنگاران گرد آمده بودند، چالش ها در برابر افغانستان، نقش جامعه مدنی، سیاست گران و زنان را در تامین صلح و حکومت داری و پایان جنگ در کشور مورد بحث قرار دادند.

در خبرنامه یی که این نشست به رسانه ها فرستاده است، صلحی که ادعا می شود « صلح منفی» است، و این کشور برای ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از جنگ داخلی به یک گفتگوی ملی نیاز فوری دارد.

در خبرنامه‌ی مرکز گفتگو و ترقی – ژنو، آمده  است «حکومت طالبان»را نا مشروع دانسته شده و می نوشته است که  طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی ندارند.

بربنیاد خبرنامه این مرکز  کارشناسان شریعت در این نشست تاکید کرده اند که بر سر تعریف واحدی از شریعت اتفاق نظر وجود ندارد و طالبان برای توجیه اقدامات خود شریعت را اشتباه تفسیر کرده اند.

این مرکز نوشته است نیاز بر این است که دیده شود، کشورهای مسلمان چگونه میان اعمال شریعت و نظام مبتنی بر قانون اساسی مدرن که بر اراده مردم استوار است، تعادل ایجاد کرده اند.

مرکز گفتگو و ترقی- ژنو بر افزایش فشارهای  داخلی و جهانی بر طالبان برای تغییر سیاست های این گروه در باره زنان تاکید می ورزد، و می گوید که راه باید برای آموزش های آنلاین زنان بررسی شود اما این راه ها در دراز مدت پایدار و مناسب نیست.

شرکت کننده گان در این نشست وضعیت رسانه ها و خبرنگاران زیر اداره طالبان را بررسی کرده گفته اند که رسانه های که بیرون از افغانستان استند تا جایی توانسته اند جای رسانه های آزاد را د رافغانستان پر کنند. آنان نگران حذف کامل زنان از رسانه ها در افغانستان استند.

این مرکز گفته است که اعضای طالبان از رسانه های اجتماعی در افغانستان برای تغییر نگرش عمومی از این گروه استفاده می کنند. به گفته شرکت کننده گان این مرکز رسانه ها در تبعید از وضعیت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان یک تصویر واقعی پخش کرده اند.

شرکت کننده گان این نشست از فقر در افغانستان ابراز نگرانی می کنند و خواهان  شفافیت در توزیع عادلانه کمک ها برای نیازمندان استند و نیز از ملل متحد می خوهند تا در مورد کمک های بشردوستانه برای افغانستان پاسخ گو باشند.

به گفته این مرکز ۴۰ تا ۶۰ درصد سرمایه های سرمایه گذاران در یک و نیم سال اخیر از دست رفته است.

شرکت کننده گانم این نشست گفته اند که قدرت های بین المللی و منطقه ای و همسایگان افغانستان باید با طالبان به گونه ی مشروط تعامل داشته باشند و این تعامل شفاف، پاسخگو و با احترام به حقوق بشر باشد. بر بنیاد خبرنامه این مرکز، طالبان بی فشار جامعه جهانی حاضر نیستند با دیگر گروه های سیاسی بنشینند و جامعه جهانی باید با تمام شهروندان افغانستان برای رسیدگی به چالش ها با مردم همکاری نزدیک داشته باشد.

این مرکز خواهان نقش فعال یونما برای تسهیل گفتگوها، ترسیم نقشه راه برای ایجاد یک حکومت قانونی در افغانستان شده است.