افغانستان

سفارت افغانستان در تهران به طالبان سپرده خواهد شد

یک دیپلمات سفارت افغانستان در ایران به آمو تایید می‌کند که وزارت خارجه‌ی ایران سفارت این کشور را به طالبان تسلیم داده است و قرار است روز یک‌شنبه‌ هفته آینده سفارت افغانستان در تهران به گونه رسمی به طالبان سپرده شود.

این منبع به آمو گفت که تا ناوقت دوشنبه شب به وقت ایران با مسوولان وزارت خارجه‌ی این کشور در تماس بوده اند اما مسوولان وزارت خارجه‌ی ایران گفته اند که «تصمیم جدی در این خصوص» گرفته شده است.

پیش از این وزارت خارجه‌ی طالبان در یک نامه‌ی که یک کاپی آن به آمو رسیده است، محمد افضل حقانی را به عنوان سرپرست این سفارت در ایران گماشته بود.

وزیر خارجه طالبان در این نامه، به سفارت افغانستان در تهران گفته است که محمد افضل حقانی که از بهار امسال در بست چهارم به عنوان سرکرتر اول سفارت کار کرده است، پس از این سرپرستی سفارت را به عهده خواهد داشت.

در این نامه که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امضا کرده است، آمده «هدایت داده می‌شود تا آقای فضل محمد حقانی کارمند بست رتبه چهارم، سکرتر اول سفارت افغانستان در تهران ـ ایران، اعتبار از ۵ جدی ۱۴۰۱ از امور آن سفارت، الی امر ثانی سرپرستی نموده و از اجرآت خویش اطمینان دهند».

محمد افضل حقانی ۸ ماه پیش از سوی وزارت خارجه‌ی طالبان، به عنوان معاون قنسولی در این سفارت گماشته شده بود.

یک منبع از سفارت افغانستان در تهران به آمو گفته بود پس از آن محمد افضل حقانی معاون قنسولی به کابل سفر کرد، و از آنجا با امر سر پرستی سفارت افغانستان در تهران به این کشور بازگشت.

با این‌حال، یک دیپلومات سفارت افغانستان در تهران به آمو می‌گوید که وزارت خارجه ایران در واکنش به این تصمیم طالبان، اعلام کرد که سرپرستی آقای حقانی را نپذیرفته است و با این تصمیم امیرخان متقی مخالف است. به گفته‌ی وی، وزارت خارجه ایران چند روز پس از آن این اعلامیه را از وب سایت این وزارت حذف کرده بود.

این دیپلمات سفارت افغانستان در ایران به شرط حفظ هویتش به آمو گفت:« وقتی که حقانی مکتوب آورد ایرانی ها قبول نکردند. در همان وقت، یک فیصله شده بود میان طالبان و وزارت خارجه‌ی ایران که تا آغاز سال بعدی سفارت را برای طالبان تحویل می‌دهند. این‌که چه معامله صورت گرفته را نمی‌دانم اما ایرانی ها امروز سلیمانی را احضار کرده بودند و جدی برایش گفتند که مخالفت معنا ندارد و یک‌شنبه سفارت را برای شان تحویل بده».

ایران یکی از کشور های است که شمار زیادی از نظامیان پیشین به دلیل ترس از کشته شدن و بازداشت شدن از سوی طالبان به این کشور پناه برده اند.

ایران در حالی سفارت افغانستان در تهران را به طالبان می سپارد که تاکنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. با سپرده شدن سفارت افغانستان در تهران این سومین کشوری است که نماینده گی سیاسی آن به طالبان سپرده می شود، پیش از این سفارت‌های افغانستان در پاکستان و روسیه نیز در اختیار طالبان قرار گرفته است.