افغانستان

کارشناسان سازمان ملل: ممنوعیت حق کار زنان از سوی طالبان تأسف برانگیز است

شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۹ جدی تصمیم طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در سازمان های داخلی و خارجی غیردولتی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

این کارشناسان از موقف گیری جامعه جهانی در برابر«موارد اخیر نقض حقوق بشر» به شمول ممنوعیت تحصیل، کار و آموزش زنان استقبال کردند.

کارشناسان سازمان ملل گفته اند که ممنوعیت کار زنان در سازمان های کمک‌رسان«نقض ظالمانه حقوق زنان» است که ضربه محکمی بر روند ارایه خدمات بشری میرساند و زنان را نیز از به دست آوردن تنخواه محروم می کند.

در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی نه تنها زنان کارگر را از حقوق بنیادی شان محروم می کند، بل آنها را از پشتیبانی از جوامع خود نیز باز می دارد. این امر زنان را از کارها خارج و به گونه کامل آنها را از همه بخش‌ها حذف می کند.»

کارشناسان افزوده اند که این ممنوعیت اثر بزرگی بر سازمان های غیردولتی محلی، به ویژه سازمان هایی که زیر رهبری زنان برای زنان، کودکان و گروه های آسیب پذیر خدمان فراهم میکنند، خواهد داشت.

به باور کارشناسان سازمان ملل، این ممنوعیت اثرات فاجعه باری بر ده ها میلیون از شهروندان افغانستان که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، به ویژه زنان و کودکان خواهد داشت. زیرا زنان امدادگر نقش مهمی در عملی سازی خدمات بشردوستانه ایفا می کنند.

کارشناسان سازمان ملل گفته اند که سازمان های داخلی و خارجی که خدمات حیاتی فراهم میکنند، بخش بزرگی از کمک های بین المللی را در افغانستان ارایه می کنند. این نهادها پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت‌های شان را با استخدام کارمندان زن بیشتر افزایش داده‌اند.

در این بیانیه هم چنان آمده است«ما با نگرانی عمیقی وضعیت نابسامان کارکنان بشردوستانه را در افغانستان زیر نظر داریم.»

کارشناسان سازمان ملل متحد از همه نهادها و حمایت کنندگان مالی خواسته اند تا به پرداخت معاش کامل کارمندان خود ادامه دهند.

آنان از طالبان نیز خواستند که فورا ممنوعیت کار زنان برای سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی را لغو کنند.