افغانستان

طالبان در قندهار پسران دانشجو را لت و کوب کردند

طالبان روز شنبه ۳ ماه جدی بر دانشجویان پسر دانشگاه «میرویس نیکه» در قندهار تیراندازی کردند و شماری از دانش جویان را لت و کوب کرده اند.

منابع می گویند پس از آن که پسران دانشجو در اعتراض به بسته شدن دانشگاه ها به روی دختران حاضر نشدند امتحان شان را سپری کنند و صنف های شان را ترک کردند، طالبان به سوی دانش جویان شلیک کردند و ده تناز این دانش جویان را لت و کوب کرده اند.

منابعی می گویند که در این رویداد ۱۰ تن از دانشجویان پسر لت و کوب شده اند و شماری زخم برداشته اند.

یک مسوول دانشگاه میرویس نیکه در قندهار که می خواهد نامی از او در این گزارش نوشته نشود، می گوید که ساعت پنج عصر روز شنبه پسران دانشجو که در تالار این دانشگاه برای سپری کردن امتحان گرد آمده بودند، در اعتراض به بسته شدن دانشگاه های دخترانه، امتحان شان را تحریم کردند و این دانش جویان از دروازه دانشگاه بیرون شدند.

این مسوول دانشگاه میرویس نیکه می گوید که هنگامی که این دانش جویان از در دانشگاه بیرون شدن، طالبان بر آنان تیر اندازی کردند و شماری از آنان را لت و کوب کردند.

این منبع می افزاید که دانش جویان ، راه پیمایی نکرده اند بل در اعتراض به بسته شدن دانشگاه های دختران، نخواستند امتحان را سپری کنند و «امتحان را تحریم » کرده اند.

طالبان به روز ۲۹ قوس سال روان هجری خورشیدی تمامی نهاد های تحصیلی را به روی دختران بستند. بسته شدن دانشگاه های دختران واکنش های درونی و بیرونی بسیاری را به همراه داشته است.

شماری از دختران صبح روز ۳۰ قوس به جاده ‌های کابل رفتند و در برابر این تصمیم طالبان تظاهرات کردند.

اما طالبان این دختران و زنان معترض را لت و کوب کردند و شماری ازاین دختران را بازداشت کردند.

اعتراضات دانشجویان دختر و پسر در برابر این تصمیم طالبان برای بستن دانشگاه های دختران در بخش های از کشور ادامه دارد.

پیش از این از کناره گیری ده ها تن از استادان مرد دانشگاه ها در ولایت های گونه گون نیز در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان پخش شده است.