افغانستان

در انفجاری در کابل سه تن زخم برداشتند

سه روز پس از انفجاری در برابر سفارت روسیه در سرک دارالامان کابل، این شهر شام شنبه بار دیگر گواه یک انفجار در حوزه هژدهم بود.

طالبان می‌گویند که این انفجار از اثر منفجر شدن مواد انفجاری جابجا شده در یک دوچرخه رخ داد.

اما بر اساس یک فهرست که یک نقل آن به آمو رسیده است، در این رویداد حداقل شش تن زخم برداشته اند و زخمیان این رویداد به شفاخانه علی جناح در غرب کابل برده شده اند.

شماری از گواهان رویداد می‌گویند که حد اقل دو انفجار در فاصله زمانی نیم ساعت در غرب کابل رخ داد. این انفجارها در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ دادند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.