زنان

فرحت پوپل‌زی از بند طالبان آزاد شد

منابع در گفت‌وگو با خبرنگار آمو تأیید می‌کنند که فرحت پوپل‌زی، یکی از فعالان حقوق زن که نزدیک به دو ماه قبل از سوی طالبان به‌خاطر انجام مبارزه‌های دادخواهانه بازداشت شده بود، دو هفته پیش از بند طالبان آزاد شده‌است.

یک منبع که خواست نامی از او در گزارش ذکر نشود، می‌گوید که فرحت، به ضمانت از بند رها شده‌است.

این منبع همچنان می‌گوید که طالبان به فرحت هشدار داده‌اند که در مورد رهایی و جزییات جریان زندان به رسانه‌ها چیزی نگوید.

این منبع تأکید می‌کند که به همین دلیل بانو فرحت موضوع رهایی‌اش را پوشیده نگه‌داشته‌است.

یکی از نزدیکان فرحت نیز رهایی او را تأیید می‌کند.

این منبع می‌افزاید که فرحت پوپل‌زی در زندان طالبان وضعیت بدی را پشتِ سر گذاشته و وضعیت روانی‌اش خوب نیست.

به نقل از این منبع، طالبان در زمان بازجویی، بانو فرحت را زیر فشار شدید قرارداده و از وی تعهد گرفته‌اند که آنچه را در زندان دیده، برای کسی بازگو نکند.

در همین حال، یکی از افراد نزدیک به خانم ظریفه یعقوبی نیز می‌گوید که چهارتن از همکاران مرد او که با ظریفه یعقوبی همزمان بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

این منبع می‌افزاید که طالبان به دنبال رهایی خانم ظریفه یعقوبی، چهار همکار وی را نیز آزاد کرده‌اند. طالبان در یک‌سال‌ونیم حاکمیت شان در افغانستان، تعدادی از زنان مبارز را که برای اعاده‌ی حقوق بانوان فعالیت می‌کردند، بازداشت نمودند که شماری از آنان، هنوز در بند طالبان به سر می‌برند.