د آمو حوزه

د منځنۍ آسیا د اوبو پر بهیر د قوش تیپې کانال د جوړولو د اغېز په اړه د ازبکستان د ولسمشر خبرداری

د ازبکستان ولسمشر د طالبانو له خوا د قوش تیپې کانال د جوړولو په اړه خبرداری ورکړی او وايي چې.

Read More